Transparentnosť

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť,  vykonávajúci štatutárny audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní zverejniť ročnú správu o transparentnosti. Napriek tomu, že štatutárny audit v subjekte verejného záujmu nevykonávam, zverejňujem správu o transparentnosti nad rámec mojich zákonných povinností s cieľom preukázať, že aj „malý“ štatutárny audítor dodržiava a podľa zákona je povinný dodržiavať zásady transparentného podnikania pri výkone štatutárneho auditu.

Ročná správa o transparentnosti obsahuje opis právnej štruktúry audítora, opis siete audítora, opis štruktúry riadenia, opis systému internej kontroly kvality štatutárneho audítora, informáciu o dátume poslednej previerky zabezpečenia kvality auditu, vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti štatutárneho audítora, vyhlásenie o postupoch, ktoré štatutárny audítor uplatňuje v súvislosti so sústavným vzdelávaním, finančné informácie a informácie o základe pre odmeňovanie štatutárneho audítora.

Sprava o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2014

Správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2015

Ročná správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2016

Ročná správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2017 

Ročná správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2018

Ročná správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2019

Ročná správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2020

Ročná správa o transparentnosti Magdaléna Špaldová za rok 2021