Služby

Audit

Kancelária poskytuje tieto audítorské služby:
sluzby-audit

 • štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov
 • audit účtovníctva za určenú časť účtovného obdobia
 • audit individuálnej výročnej správy zostavenej podľa slovenských právnych predpisov s individuálnou účtovnou závierkou
 • audit vybraných položiek majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov

Štatutárny audit účtovnej závierky vykonávam podľa medzinárodných audítorských štandardov a podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite ako:

 • povinný štatutárny audit – overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom, ktoré je povinné pri splnení kritérií stanovených v zákone o účtovníctve alebo
 • dobrovoľný štatutárny audit – overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom, pre ktoré sa účtovná jednotka rozhodne z rôznych dôvodov, napr. pre zvýšenie svojho kreditu na trhu, pri účasti na verejnom obstarávaní, pre zvýšenie svojej dôveryhodnosti pri úverových transakciách a pod.

Audítorské služby poskytujem pre účtovné jednotky, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky a sú obchodnými spoločnosťami typu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.

Daňové poradenstvo

Kancelária poskytuje tieto daňovo-poradenské služby:

sluzby-danove-poradenstvo

 • poskytovanie daňového poradenstva pre právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky
 • daňový audit pre účely dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnickej osoby
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty a k dani z príjmov právnickej osoby
 • vypracovanie podkladov pre dokumentáciu k transferovému oceňovaniu
 • poskytovanie informácií o zmenách v daňovom práve so zameraním na potreby klienta

Daňové poradenstvo kancelária poskytuje pre podnikajúce právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami alebo družstvami, a to s obmedzením pre územie Slovenskej republiky.

Vedenie účtovníctva

Kancelária poskytuje tieto služby spojené s vedením účtovníctva:

sluzby-vedenie-uctovnictva

 • vedenie podvojného účtovníctva pre mikro účtovné jednotky
 • vedenie podvojného účtovníctva pre malé účtovné jednotky
 • zostavenie individuálnej účtovnej závierky podľa slovenských právnych predpisov
 • vyhotovenie individuálnej výročnej správy obchodnej spoločnosti
 • kontrola správnosti vedenia účtovníctva
 • metodický dohľad nad účtovníctvom
 • vypracovanie vnútorných predpisov pre vedenie účtovníctva
 • poradenstvo v oblasti metodiky účtovníctva
 • výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a výpočet poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie

Služby spojené s vedením účtovníctva poskytuje kancelária:

 • dodávateľským spôsobom (spracovanie účtovných dokladov klienta v sídle kancelárie daňového poradcu) alebo
 • vo forme účtovného poradenstva a metodického vedenia zamestnancov učtárne v sídle klienta.