Podvojné účtovníctvo

Dovoľujem si Vás srdečne privítať na stránke kancelárie pre audit, daňové poradenstvo a vedenie účtovníctva.

Kancelária má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním špecializovaných audítorských, daňovo-poradenských a účtovnícko-poradenských služieb.

fixaKľúčovým partnerom pre poskytovanie služieb auditu, daňového poradenstva a vedenia účtovníctva je Ing. Magdaléna Špaldová, CSc., ktorá je:

 • audítorkou –číslo licencie Slovenskej komory audítorov na poskytovanie audítorských služieb: 510
 • daňovou poradkyňou – číslo osvedčenia Slovenskej komory daňových poradcov oprávňujúce daňového poradcu na poskytovanie daňového poradenstva: 141/93
 • držiteľkou osvedčenia o živnostenskom oprávnení na vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov a činnosť organizačných a ekonomických poradcov – registrácia: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra 105-8640.

Kancelária sa špecializuje na audit účtovných závierok podnikajúcich obchodných spoločností, na poskytovanie daňového poradenstva pre podnikajúce právnické osoby a na vedenie podvojného účtovníctva pre mikro účtovné jednotky.

Vzhľadom na zákonmi uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých som sa dozvedela v súvislosti s výkonom auditu a v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva, nezverejňujem referencie od konkrétnych obchodných spoločností, ale uvádzam iba odvetvia, v ktorých má moja kancelária skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb, služieb daňového poradenstva a služieb spojených s vedením účtovníctva:
graf

 • stavebná činnosť
 • logistika a nákladná preprava
 • obchodná činnosť
 • realitné služby
 • poľnohospodárska výroba
 • leasing hnuteľných vecí
 • vydavateľská činnosť

Pri poskytovaní služieb sa moja kancelária snaží o individuálny, nestresujúci, komunikatívny a profesionálny prístup ku klientovi. Mojou snahou je tiež pomôcť klientovi orientovať sa v zložitom prostredí právnych predpisov v oblasti účtovníctva a daní a podieľať sa na vypracovaní odporúčaní na efektívne postupy pri zmenách legislatívy. Taktiež je samozrejmosťou moja bezúhonnosť, dobrá povesť, zodpovednosť, vysoká profesionalita a odbornosť.

iconVýhody, ktoré by ste mohli získať v prípade, že sa rozhodnete spolupracovať s mojou kanceláriou, sú napríklad tieto:

 • pri audítorských službách využívam bohaté vedomosti a skúsenosti z činnosti daňového poradcu; preto pri audite nie je potrebné prizvať špecialistu pre dane, čím sa Vám môžu znížiť náklady na audit;
 • pri daňovo-poradenských službách sú nevyhnutné znalosti a praktické skúsenosti z účtovníctva, ktoré ako audítor mám v dostatočnom rozsahu;
 • pri vedení účtovníctva bude samozrejmé predložiť Vám aj hotové daňové priznania k jednotlivým druhom daní, na vyhotovenie ktorých mám platnú licenciu – osvedčenie daňového poradcu;
 • úzkou špecializáciou kancelárie len na niektoré činnosti a len na niektoré subjekty vytváram priestor pre poskytovanie kvalitných služieb a priestor pre Vašu spokojnosť;
 • služby poskytujem osobne, bez asistentov a bez zamestnancov, čo pre Vás znamená efektívne vynakladanie času potrebného pre komunikáciu s audítorom, daňovým poradcom, účtovníkom.
V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s mojou kanceláriou pošlem Vám oskenované dokumenty:

 • licenciu audítora
 • osvedčenie daňového poradcu
 • živnostenský list
 • osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti audítora, daňového poradcu, účtovníka, organizačného poradcu a ekonomického poradcu.