Auditorské služby

Auditorské služby

Podľa zákona o audítoroch audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní zverejniť správu o transparentnosti. Napriek tomu, že audit v subjekte verejného záujmu nevykonávam, zverejňujem správu o transparentnosti nad rámec mojich zákonných povinností s cieľom preukázať, že aj „malý“ audítor dodržiava a podľa zákona je povinný dodržiavať zásady transparentného podnikania pri výkone auditu.

Správa o transparentnosti obsahuje informácie o právnej forme audítora, popis siete audítora, informácie o štruktúre riadenia, popis vnútorného systému zabezpečenia kvality auditu, dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality auditu, vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora, vyhlásenie o postupoch, ktoré audítor uplatňuje v súvislosti so sústavným vzdelávaním, finančné informácie a informácie o základe pre odmeňovanie audítora.

Správa o transparentnosti za rok 2015