Dovoľujem si Vás srdečne privítať na stránke kancelárie pre  štatutárny audit, daňové poradenstvo a vedenie účtovníctva.

Kancelária má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním špecializovaných audítorských, daňovo-poradenských a účtovnícko-poradenských služieb.

fixaKľúčovým partnerom pre poskytovanie služieb štatutárneho auditu, daňového poradenstva a vedenia účtovníctva je Ing. Magdaléna Špaldová, CSc., ktorá je:

Kancelária sa špecializuje na štatutárny audit účtovných závierok podnikajúcich obchodných spoločností, na poskytovanie daňového poradenstva pre podnikajúce právnické osoby a na vedenie podvojného účtovníctva pre mikro účtovné jednotky.

Vzhľadom na zákonmi uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých som sa dozvedela v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu a v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva, nezverejňujem referencie od konkrétnych obchodných spoločností, ale uvádzam iba odvetvia, v ktorých má moja kancelária skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb, služieb daňového poradenstva a služieb spojených s vedením účtovníctva:
graf

Pri poskytovaní služieb sa moja kancelária snaží o individuálny, nestresujúci, komunikatívny a profesionálny prístup ku klientovi. Mojou snahou je tiež pomôcť klientovi orientovať sa v zložitom prostredí právnych predpisov v oblasti účtovníctva a daní a podieľať sa na vypracovaní odporúčaní na efektívne postupy pri zmenách legislatívy. Taktiež je samozrejmosťou moja bezúhonnosť, dobrá povesť, zodpovednosť, vysoká profesionalita a odbornosť.

iconVýhody, ktoré by ste mohli získať v prípade, že sa rozhodnete spolupracovať s mojou kanceláriou, sú napríklad tieto:

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s mojou kanceláriou pošlem Vám oskenované dokumenty: